• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.) (dalej RODO),  informuję, że:   

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, w imieniu której działa Dyrektor. 
 2.  Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres, ul. Szkolna 24, 37-621 Basznia Dolna bezpośrednio pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr  16 332 70 07 bądź przy pomocy poczty e- mail na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 
 3. Z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem wskazanym w punkcie 2, a także pod adresem email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa tj. w celu związanym z nawiązaniem i  przebiegiem zatrudnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej,  w szczególności: czynności kadrowo-płacowe, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych, bezpieczeństwo, higiena i  organizacja pracy, ubezpieczenie.Podstawę prawną przetwarzania stanowi:- Art. 6 ust. 1 lit. c/ art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Art. 6 ust. 1 lit. a/ art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pani/Pana zgoda; oraz/lub- Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 5. Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane dozachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko i wyłącznie podmioty, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane oraz/lub do momentu odwołania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:   
  1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,   
  2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:   
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;   
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;   
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;   
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;   
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;   
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),    
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,    
  5. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.   
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy   
 9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.
do góry