• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

Kontakt z jednostką

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ), realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pragnąc ułatwić wszystkim osobom z niepełnosprawnościami kontakt Jednostki oświatowe Urzędu Gminy Lubaczów informują, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z jednostką edukacyjną zgodnie z danymi wskazanymi w stronie o nazwie kontakt.

W kontakcie z Jednostką edukacyjną osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała również prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
 • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Jednostkę edukacyjną (np. e-mailem, telefonicznie, faksem) minimum 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Jednostce.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu spotkania w Jednostce (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie z prośbą o pośrednictwo tłumacza proszę:

 • wysłać na adres e-mail jednostki podany na stronie kontakt,
 • wysłać na adres Jednostki edukacyjnej (uwaga - liczy się data dostarczenia korespondencji),
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu jednostki,

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na stronie kontakt.

Działalność jednostki

Jednostki edukacyjne znajdują się na terenie Gminy Lubaczów pod adresami:

 • Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej im. Poety ks. Jana Twardowskiego
  Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
  Lwowska 45, 37-600 Lubaczów,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej
  Szkolna 24, 37-621 Basznia Dolna
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie
  Szkolna 48, 37-600 Lubaczów

Do każdej jednostki można dojechać samochodem a w pobliżu znajdują się miejsca parkingowe, na których wyznaczone jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Do jednostek edukacyjnych można się dostać wejściem głównym, które przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchu lub w pobliżu wejścia znajduje się przycisk przywołujący pomoc. Obecnie nie wszystkie placówki mają w pełni dostosowaną infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami i nie wszystkie mają windy. W celu weryfikacji możliwości poruszania się po całej placówce osób  z na wózkach inwalidzkich prosimy o kontakt z sekretariatem Jednostki.

Zakres zadań realizowane przez Jednostki edukacyjne:

Przedszkola:

Przedszkole publiczne nie pobiera od rodziców i opiekunów dzieci opłat za zajęcia mieszczące się w ramach zajęć przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Opłaty mogą być pobierane za zajęcia wykraczające poza określone minimum oraz za wyżywienie.

Szkoły:

Szkoła publiczna realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania. Zapewnia bezpłatne i powszechnie dostępne kształcenie na danym poziomie, a także wydaje świadectwa mające walor dokumentu urzędowego. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły podstawowej mają dzieci zamieszkujące w obwodzie.

W Zespołach Szkolno-Przedszkolnych realizowane są zadania przeznaczone dla przedszkoli jak i dla szkół.

Pozostałe zasady działania dostępne są w statucie jednostki.

do góry